دیوید کوهن و روی دیگر توافق نامه ژنو

پس از توافق نامه ژنو بزرگنمایی ها وقهرمان سازی های بزرگی از سوی جریان های همسو دولت در داخل ایجاد شد.اما پس از گذشت زمان و فروکش کردن بزرگ نمایی ها و با مشخص شدن مواضع خصمانه مقامات آمریکایی حقایق بیشتری از ماهیت توافق نامه ژنو روشن شد.

در این ویدئو سعی شده است از بروز ترین مواضع مقامات آمریکایی در قبال توافق نامه ژنو استفاده شود تا این نکته بخوبی ماهیت توافقنامه ژنو مشخص شود.