مستند به دنبال پول(قسمت اول)

وابستگی ما به نفت منافع شرکت های نفتی را تامین میکند.آنها به شدت سعی میکنند بر منابع انرژی تسلط داشته باشند آن را به میل خود عرضه کنند و قیمت نفت را بالا نگه دارند.آنها برای سرکوب هر حرکتی که بخواهد این انحصار را از آنها بگیرد پول و قدرت کافی دارند.چه کسی دست اندر کار این قدرت های بزرگ انرژی است؟ امپراتوری بزرگ راکــِفلر در سال 1870آغاز شد. وقتی جان راکفلر اولین شرکت بزرگ نفتی خود را تاسیس کرد و میلیاردر شد.شرکت او استاندارد اویل قدیمی تر از اگزون و موبیل است.شرکت او پایه گذار کشاورزی با نفت است.کشاورزی با محصولات نفتی سود سرشاری عاید این شرکت ها میکند.