از دزدی مدرن چه میدانید؟(قسمت دوم از مستند به دنبال پول)

این خیلی خوب است که ملت ما از سیستم بانکداری ماسر در نمیآورند زیرا اگر به آن پی میبردند پیش از طلوع خورشید فردا، انقلاب می کردند.هنری فورد 1922

اگر میخواهید از سیستم دزدی مدرن در بانک داری ربوی سر در بیاورید این کلیپ را به شما پیشنهاد میکنیم...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV