یک معامله نون و آبدار

وقتی دست مسئولان بهداشت و درمان با بخش خصوصی تو یه کاسه است متاسفانه!!!

البته این سبک رانت ها فقط در بخش بهداشت رخ نمیدهد و غالب مدیریت های دولت یازدهم از بخش خصوصی آمده اند و حتی گفته میشود وزیر صنعت و معدن و تجارت در هیات مدیره هفده شرکت خصوصی عضو است تا جایی که بسیاری از تحلیل گران برخی افزایش های بی رویه قیمت فروش در صنعت را مولد همین مدیرسیت میدانند.