خاطره ای ازنحوه مبارزه با اصلاحطلبان و کودتای 18تیر

در این قسمت از کتاب موج سوم دموکراسی در مورد مذاکره به منظور تغییر رژیم بحث میشود.عباسی از نام دیگر آن در ایران میگوید که حجاریان آن را فشار از پایین چانه زنی از بالا نامیده است. برهمین اساس استاد حسن عباسی به بیان خاطره ای از کودتای 18تیر سال 1378 را ذکر میکند که شنیدن آن خالی از لطف نیست.