دیپلمات های غیر انقلابی و ترس از دشمن

این ویدئو ترس از دشمن در برخی دولتمردان دولت یازدهم را به تصویر کشیده است. ترس موجب میشود دشمن با هر تشر و تهدیدی بدون هزینه نظامی امتیاز لازم را از حریفش دریافت کند.این صفت در حوزه جنگ روانی کاربرد داردو استکبار سعی بر ان دارد تا در هیبت قدرت پوشالی خود و تبلیغات هالیوودیسم با ایجاد رعب و وحشت حریفش را به حدی تنگنا قرار دهد که وی حاضر شود امتیاز دهد.