شرط پیشرفت اعتماد بنفس است نه دیپلماسی

از اولی که این دولتبرسرکار آمده رهبر انقلاب مکرر در مکرر از توجه به استحکام ساخت درونی گفته و اینکه اقتدار از درون حاصل میشود اما دولت ساز خود را زده و از دیپلماسی در کاهش مشکلات می گوید این درحالیست که هر جا کشور به پیشرفتی نائل آمده از صدقه سر اعتماد به نیرو های درونی بوده است نه از مذاکره برای بازگشت منابع ایرانی.این ویدئو روند پیشرفت ایران حتی در شعب ابی طالب را به تصویر می کشد دیگر بماند که وقتی کشور در شرایطبدر و خیبر است این تنها دولت مردان و سیاسیون هستند که با عدم مقاومت خود راه را برای امید دشمن به ضربه زدن باز میکنند.