طنز تلخ/دولت مشکل بیکاری بازنشستگان را حل کرد!!!

این هم از طنز های روزگار ماست.پیرتیرین دولت تاریخ جمهوری اسلامی برای رفع مشکل بیکاری بازنشسته ها دست بکار شده است. پس از آنکه نماینده کهکیلویه و بویر احمد به طنز میانگین سنی وزرای دولت را به سخره گرفت و گفت برخی وزرا را بایستی با سُرم به سر پروژه ها فرستاد،دولت دست به کار شده و بازنشسته های اعیان نشین و دبی نشین را به پست های حساس فراخوان کرده تا از حق آب و گل آنها صیانت نماید.در همین زمینه نماینده آمل در مجلس که به طرح بکارگیری بازنشسته ها در کشور اشاره دارد و گفته است شخصی پس از دوازده سال بازنشستگی برای یک پست در استانداری از دوبی بازگشته و حقوق ماهیانه 12تا 15 میلیونی از دولت دریافت میکند.