فیلم ترتیل صفحه۳۷۱قرآن کریم بانوای جذّاب استادپرهیزکار:

هرروزباقرآن(سوره شعراء آیات۸۴تا۱۱۱)،ترتیل تصویری انیمیشنی صفحه۳۷۱قرآن کریم به خط عثمان طه وبانوای دلنشین استادشهریارپرهیزکارهمراه با متن ترجمه فارسی آیت الله مکارم شیرازی ونیزمتن ترجمه انگلیسی آیات؛التماس دعا...