مصاحبه جنجالی رابرت داونی جونیور: خشم Iron Man!

همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت تا اینکه خبرنگار شروع به پرسیدن سؤالاتی راجع به گذشته تاریک داونی جونیور و اعتیاد سابق او پرسید و با خشم مرد آهنی مواجه شد