همایش یا نمایش محیط زیست؟

نمایشی از بی برنامگی های یک همایش برای محیط زیست.از صحبت های یک کارشناس سیاسی در مورد کودتای رسانه ای تا روایت کشته شدن سگ ها با بیل

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV