دفاع سفیر سابق سوریه از حزب الله و ایران

فیصل مقداد سفیر سابق سوریه در آمریکا در مقابل سوال خبرنگاری که حزب الله را تروریست مینامید گفت: حزب الله نجیب و شریف است.این شما ها هستید که با این رسانه هایستان سه سال علیه سوریه در حال دشمنی هستید و دروغ گفتید.وی در ادامه گفت به سوالات شما پساخ نمیدهم.وی همچنین گفت ایران از تروریسمدفاع نمیکند بلکه این عربستان است که از تروریست ها دفاع میکند و مردم سوریه رامیکشد و خون انها را میریزد.