صحبت های تکان دهنده اژه ای پیرامون معوقات بانکی

به نظر شما چرا بانک ها بابت معوقات بانکی خود شکایت نمیکنند؟ کسانیکه وام گرفته اند چه ارتباطی با سیستم بانکی داشته اند که بانک ها از شکایت آنها منصرف شده اند؟ آیا بانک ها در این قضیه ذی نفع هستند؟وجود بانک هایی که به جای بانکداری بنگاه داری میکنند چه مضرات خطرناکی برای کشور دارد؟