هشدار ! ورود افراد متفرقه !

ما شهره ایم به مهمان نوازی ولی رفت و آمدهای دشمن خیلی اتفاق مبارکی نیست. حضور پی در پی افراد خارجی در کشور به بهانه مذاکرات دیپلماتیک و وقتی مقامات امنیتی توان کنترل آنها را ندارند، یک اعلام خطر است! فتنه سال 88 برای شما تجربه ای نشده است؟