چهره هایی که یک شبه چهره شدند

چهره هایی که یک شبه چهره شدند تلویزیون نشان داده است که با همه انتقادات منصفانه وگاه غیر منصفانه ای که همواره همراهش بوده بازهم تاثیرگزارترین رسانه کشور است .