آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟

خط آزاد - آیا نمایشگاه فرانکفورت ، قبر سلمان رشدی می شود ؟ گاهی وقت ها بعضی موارد مهم زود یادمان می رود. ژست روشنفکری می گیریم و دم از آزادی بیان و حق نوشتن می زنیم.فراموش می کنیم که سلمان رشدی چند سال پیش چطور با کلمات شیطانیش هرگونه توهینی به حضرت ختمی مرتبت را روا داشته است ...