«خندوانه» چه کار کرد؟

اگر «خندوانه» را کنار وضعیت معاصر تلویزیون ایران بگذاریم، متوجه اهمیت رسانه ای خاص این پدیده می شویم. «خندوانه» در تلویزیون ایران کارهای مهمی انجام داد.