خط آزاد - مک دونالد چگونه به ژاپن نفوذ کرد

خط آزاد - مک دونالد چگونه به ژاپن نفوذ کرد در حالیکه مک دونالد در ابتدا نمادی از فرهنگ آمریکا بود هم اکنون بخشی از فرهنگ محلی ژاپن شده است. اما این مک دونالد نیست که ژاپنی شده، ژاپنی ها، آمریکایی شده اند.