گفت وگو با کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران (قسمت سوم)

مورای کلیفورد اسمیت سال های جوانی اش را در وزارت خارجه آمریکا گذرانده است. وی از منتقدین سیاست خارجی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود و به همین دلیل پس از چندین سال کار از وزارت خارجه آمریکا کنار گذاشته شد.