خط آزاد - تروریسم بد در پاریس، تروریسم خوب در خاورمیانه

گویا تروریسم بد جمعه شب پاریس با تروریسم خوب انفجار ضاحیه بیروت متفاوت است. هرچند مسئولیت هر دو را یک گروه بر عهده داشته باشد. مسئله این است که دموکراسی خوب فرانسه آسیب دیده است.