لحظه تیراندازی در کنسرت پاریس

در این فیلم که در لحظات اجرای کنسرت گروه راک آمریکایی در سالن باتاکلان در پاریس فرانسه ظبط شده است؛ صدای تیراندازی تروریست ها به وضوح شنیده می شود.