فرمانده شهید فاطمیون به روایت همسرش

فقط حدود ۲۰ روز از شهادت مصطفی صدرزاده یا همان سید ابراهیمِ جبهه های مقاومت گذشته است اما همسر او محکم و استوار نشسته و از عشق سخن می گوید؛ با همان صلابتی که در تشییع جنازه مصطفی حاضر شده و گفته بود: «مگر سرنوشت مقلدان خمینی چیزی جز شهادت است؟»