سند صیانت سه - تایید مشروط برجام

اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.