راویان؛ میهمان مردم سرزمینی با ۷ هزار سال تمدن

نخستین حکایت راویان از خانه خورشید ایران آغاز می شود؛ آنجایی که آفتاب گرمش هر روز از پس دشت های خشک و نخل های سربند بر ایران می تابد؛ از سرزمین باد و آفتاب، از سیستان وبلوچستان.