انتظار در جاده عاشقی

اینجا نجف است . زائران عاشق ابا عبدالله آمده اند تا تا اذن بگیرند . اذن برای ورود به مسیری که جز عاشقان را به آن راه نمی دهند . مسیری با پای پیاده . اربعین عاشقانه ای پیش روست .