جمعه سیاه در فروشگاه های آمریکا

با فرا رسیدن جمعه سیاه، روزی که اجناس با تخفیف های بسیار در مغازه ها به فروش می رسد، مردم با هجوم به فروشگاه ها به دنبال تهیه اجناس مورد نیازشان هستند. اتفاقی که گاهی به درگیری منجر می شود.