خط آزاد - گروکشی برای برداشتن تحریم ها

تغییر رویکرد آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی در بحران سوریه برای بسیاری سوال برانگیز است.کشوری که تا پیش از این حاضر نبود ایران را در مسایل خاورمیانه دخیل کند چگونه است که این روزها به هربهانه برای گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی پیشقدم می شود ؟