درد مشترک - شناخت درست، مبنای تعامل صحیح با جهان اسلام

هر حرکت هیجانی و شتاب زده که جامعه ی مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و آنان را از حقوق اصلی شان محروم سازد، فاصله ها را عمق، و کدورتها را وسعت خواهد داد.