درد مشترک-مقبولیت فرهنگ غرب حتی در خاستگاهش تنزل یافته

تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محترم ترین بخشهای آنها در حالی صورت میگیرد که فرهنگ جایگزین، به هیچ وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست.