خط آزاد - اَبر سیاه ایدز در آسمان جوان ایرانی

موج سوم ایدز خیزش را برای کشتار جوان ایرانی برداشته، آن چنان که تا چند سال آینده معلوم نیست که قربانیان ایرانی Hiv چند نفر خواهند بود.