راویان - کودکانی در آرزوی شناسنامه و تحصیل

روایت محرومیت مناطق دورافتاده ایران، محدود به فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی نمی شود. فقر و محرومیت آموزشی که قطعا زمینه ساز محرومیت های متعدد اجتماعی در آینده می شود نیز، در اینگونه مناطق از جمله سیستان و بلوچستان به شدت آزاردهنده است.