درد و دل های ناخدا، روی لنج

ناخدا خدابخش بیست سال است که با لنجش روی دریا کار میکند . او در این مدت روزی اش را از دریا گرفته و حالا چند سالی است که آنطور که باید اوضاعش رو به راه نیست .