اگر طاقتش را ندارید این ویدئو را نبینید/مستند جذامی ها

اگر طاقتش را ندارید این ویدئو را نبینید/مستندی تکان دهنده از زندگی جذامی هایی که در چند کیلومتری تبریز زندگی متفاوتی دارند گزارشی جدید از بیماران جذامی در آسایشگاه بابا باغی تبریز/جذامخانه ای که فروغ ۴۰ سال پیش مستندش را ساخت