صهیونیسم و جریان تکفیری دو روی یک سکه

سرکشی نتانیاهو از تروریست های تکفیری که در درمانگاه های صهیونیسم درمان می شوند
تهیه شده در واد بین الملل mostazafin.tv