خطر تروریسم تکفیری برای منطقه

خطر تروریسم تکفیری بر منطقه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV