مستند کوتاه اتحاد بحرین

انقلابی که در بحرین شاهد وقوع آن هستیم یک انقلاب مردمی و همه گیر است. اکثر مردم بحرین از شیعیان هستند و حرکت های شیعیان در این کشور نیز با دید به عملکرد امام خمینی صورت می گیرد. در این میان سران غرب و عیادیشان در منطقه از ترس به وجود آمدن حکومتی شیعی در بحرین سعی در سانسور اخبار و همچنین سرکوب این انقلاب دارند