فیس بوک،سازمانی با بیش از یک میلیارد جاسوس

غرب به این شیوه دست یافته است که هر شخص رابر اساس کد 13رقمی وی در فضای مجازی و در زمان خلوت خود آنالیز کند تا بر اساس آن شخصیت وی را شناسایی کرده و از این طریق وی را وادار به جاسوسی های آگاهانه و نا آگاهانه کند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV