اخلاق آموزنده و عملی رهبر انقلاب در برخورد با طلبه جوان

اخلاق آموزنده و عملی رهبر انقلاب در برخورد با طلبه جوان که مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و قول لیّن است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV