وقتی انقلاب اسلامی کمونیست ها را مسلمان و شیعه می کند

آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد با ذکر وضعیت مسلمانان شیعه در کشور کمونیست شیعه قبل و پس از انقلاب به ذکر برکات انقلاب اسلامی پرداخت.وی در همین زمینه گفت:قبل از انقلاب کشور نیجریه 1000 مسلمان شیعه داشت که این هزار نفر از فقه شیعه چیزی نمیدانستند ولی بهبرکت انقلاب در کشور نیجریه تعداد مسلمانان شیعه امروز به 5میلیون نفر رسیده است.