وقتی آیت الله بهجت از قدرت ولایت معنوی امام در 22 بهمن می گوید

استاد آقاتهرانی: يكبار روز بعد از ٢٢ بهمن، خدمت آيت الله بهجت رسیدم. پرسیدند: «خیلی آمده بودند؟» گفتم: «بله». فرمودند: «فکر می‌ کنی همه اینهایی که آمده بودند، انقلاب را قبول دارند؟» گفتم: «نه». واقعاً همین‌ طور است. فرمودند: «یعنی همه اینها آقای خمینی را قبول دارند؟» گفتم: «نه». گفتند: «پس چرا می‌ آیند؟» گفتم: «نمی‌ دانم». گفتند: «ولایت حاج‌ آقا روح‌ الله است که اینها را می‌ کِشاند». وقتی می‌ گوید بریزید بیرون، می‌ ریزند بیرون. خودشان هم نمی‌ دانند چرا !