خاطره ای بکر از خیابان های تهران در شب 22بهمن 57

جعفری جوزانی کارگردانیست که در کارشناسی ارشد رشته کارگردانی را از آمریکا گرفته است. وی با شنیدن ناقوس انقلاب جلای وطن گزید و جزو اولین کارگردان های انقلابی است که تواسنت از شب 22بهمن و روزهای منتهی به انقلاب فیلمبرداری کند.وی یشبدر برنامه راز حاضر شد و از دلیل بازگشت به ایران و شور و حال آنروز ها با نادر طالب زاده به گفتگو نشست.
در قسمتی از مستندی که وی فیلمبرداری کرده است تانک تیمسار ریاحی مورد اصابت مولوتف قرار گرفته و وی از دریچه بالای تانک پا به فرار میگذارد که به دست مردم اسیر میشود و لباس و درجه نظامی وی را کودکی 12ساله به تن میکند.