شرح حدیث اخلاق | یقین

شرح حدیث اخلاق از امام خامنه ای
خیر ما القی فی القلب الیقین
یقین بهترین چیزیستکه خدای متعال در دل انسان قرار میدهد.اگر یقین نبود و شک بر دل انسان مستولی بود اهداف برای انسان نا مفهوم و مبهم است و هدف ها که روشن نبود حرکت مستمر نخواهد بود.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV