حرف های چه کسی مصرف داخلی دارد؟

سخنان متقابل دیپلمات های ایران و آمریکا که یکدیگر را به سخنانی برای مصرف داخل متهم میکنند را فقط میتوان به قضاوت مخاطب گذاشت تا با یکحساب سر انگشتی و پی ببرد چه کسی برای مصرف داخلی کشور خو سخن می گوید.