دستاورد هایی که با یک بمب از کار نمی افتند..!!

برنامه راهی که آمدیم به بررسی پیشرفت های صنایع نظامی به عنوان پیشرو و آوانگارد پیشرفت در همه ی صنایع کشور نگاهی به 35 سال خود باوری در این عرصه انداخته است.

این پیشرفت ها حکایت از آن دارد که دستاورد هایی در طول این 35 سال نمایان شده است که با یک بمب از کار نمی افتد...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV