فیلمی از شکار انسان در بحرین(+18)

در برخی کشور انسان ها حتی به اندازه یک حیوان هم ارزش ندارد.نمونه بارز نقض حقوق بشر کشور بحرین است که تعداد شیعیان آن بیش از هشتاد درصد جمعیت بحرین را تشکیل میدهد اما از کمترین حقوق برخوردارنیستند.فیلم مورد نظر،شکار یه جوان درخیابان های بحرین توسط جلادان حمد بن خلیفه را به تصویر میکشد.