توزیع تاسف بار سبدکالا در لرستان

توزیع سبد کالا در بسیاری از مناطق کشور موجب ایجاد صف های طویل شد به طوریکه،خاطرات سال های اوائل انقلاب و دوران جنگ و سازندگی را زنده کرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV