وقتی خطیب جمعه باید جور دستگاه دیپلماسی را بکشد

دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم ثابت کرده توان پاسخگویی به تهدیدات دشمن را نارد و در این مسیر همه ارگان های نظامی و نهاد های انقلابی و قوای مقننه و قضائی و حتی نماز جمعه بایستی جور دستگاه دیپلماسی را بکشند.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV