فساد اخلاقی به روایت دربار

بسمه آل سعود دختر پادشاه عربستان در مورد فساد اخلاقی و مالی موجود در کشور و عدم وجود نظامی برای جلوگیری از آن اعتراف می کند که مردم به آنها هیچ اعتمادی ندارند.

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv