کلیپ زیبای حق ذاتی

کلیپ زیبای حق ذاتی ملت ایران

کاري از گروه مستند اداره کل برنامه هاي سياسي

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV