ققنوس،نسبت زبان هنر مخاطب و سینمای ایران(8/12/92)

کارشناس برنامه محمد حسین نیرومند بود.وی از تصویر به عنوان راهکاری برای انتقال پیام سریعتر از میان انبوه اطلاعات عصر کنونی نام برد.

در ادامه وی در مورد سواد بصری و رسانه ای توضیحاتی داد تا مخاطب با آن بتواند تصاویر بدرد نخور و زائد را دور بریزد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV